آرشيو ژانویه 2016

کمک های جمع آوری شده به دست نیازمندان رسید..

کمک های جمع آوری شده به دست نیازمندان رسید..

توضیح: عکس ها با اجازه افراد گرفته شده است.  جمع آوری کمک های غیر نقدی برای مردم محروم سیستان

جمع آوری کمک های غیر نقدی برای مردم محروم سیستان

گوشه ای از کمک های غیر نقدی جمع آوری شده در دبیرستان دانش