کمک های جمع آوری شده به دست نیازمندان رسید..

توضیح: عکس ها با اجازه افراد گرفته شده است.

2222

811837005_141545

811839275_141338

812726614_98091

812722689_98937

812825508_98068

812230186_111954

812320800_112858

 

نظر بدهيد