۲۸خرداد۰۳

اساسنامه و اهداف

بسم الله الرحمن الرحيم
اساسنامه کانون احسان دانش
فصل اول ـ كليات و اهداف
ماده ۱
نام موسسه: کانون احسان دانش است که در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار کانون ناميده مي شود.
ماده ۲
نوع فعاليت : كليه فعاليتهاي کانون غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود. ضمنا کانون از نوع موسسات مذكور در بند الف ماده ۲ آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجاري تلقي ميگردد. این کانون وابسته به موسسه علمی فرهنگی دانش قلهک است.
ماده ۳
محل : مركز اصلي کانون در تهران است و در صورت لزوم ميتواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل كشور شعبه ، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.
ماده ۴
تابعيت : کانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد
ماده ۵
مدت : فعاليت کانون از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد.
ماده ۶
دارايي اوليه کانون اعم از منقول و غير منقول مبلغ ميباشد كه توسط هيات امنا تماما پرداخت شده و در اختيار کانون قرار گرفته است. هیات امنا و هیات مدیره هیچ یک مالک دارائی های کانون نبوده و صرفا به عنوان امانت دار عمل خواهند کرد. ورثه آنان نیز هیج حقی را در این زمینه نخواهد داشت.این ماده غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۷
اهداف و وظایف کانون عبارتند از:
۱- اشاعه و گسترش فرهنگ نیکوکاری در موسسه دانش قلهک و عمل به آن
۲- ارائه وام و کمک هزینه تحصیلی به افراد با استعداد نیازمند از سطوح ابتدایی تا پایان تحصیلات عالی
۳- کمک به انجام پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت
۴- تشكيل كلاسهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري برای افراد با استعداد کم توان
۵- ايجاد كتابخانه هاي آموزشگاهی وعمومي جهت دانش پژوهان نیازمند در مناطق محروم
۶- برگزاری مسابقات فرهنگی در جهت اعتلای ارزشهای دینی و فرهنگی
۷- ایجاد محیط مجازی برای اشاعه اخلاق و آموزه های دینی
۸- همكاري با ديگر موسسه هاي خيريه فعال جهت رشد و پيشبرد اهداف اجتماعي

فصل دوم – اركان
ماده ۸
اركان کانون عبارتند از : ۱- هیات امنا ۲- هيات مديره ۳- مدير عامل ۴- بازرسان
الف) هیات امنا
ماده ۹
هیات امنای این کانون همان هیات امنا موسسه فرهنگی دانش قلهک است که با رای مساوی در جلسات هیات امنا کانون شرکت خواهند کرد.
ماده ۱۰
هیات امنا حداقل سالي يكبار در اسفند ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اكثريت اعضا حاضر ضرورت دارد.
در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشكيل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.
جلسه هیات امنا ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره مدير عامل ، بازرس يا يك سوم اعضاي هيات امناء تشكيل گردد.
ماده ۱۳
وظايف هیات امنا
۱- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)
۲- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس
۳- تعيين خط مشي كلي کانون
۴- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات هيئت مديره
۶- تصويب ترازنامه و بودجه کانون
۷- تصویب مقررات و رویه ها و خط مشی ها
ماده ۱۱
هیات امنافوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد.
۱- با درخواست هيئت مديره ، مدير عامل يا بازرس
۲- بادرخواست يك سوم از اعضاء هيئت امناء
تبصره ۱ : دعوت براي هیات امنافوق العاده كتبي بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
تبصره ۲ : هیات امنافوق العاده جهت رسميت همان شرايط هیات امناعادي را خواهد داشت.
تبصره ۳ : تصميمات هیات امنافوق العاده با راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲
وظايف جلسه فوق العاده هیات امنا :
۱- تصويب تغييرات اساسنامه
۲- بررسي و تصويب يا رد انحلال کانون
۳- عزل بعض يا كل اعضاي هيئت مديره و بازرس و انتصاب اعضاي علي البدل
ماده ۱۳
جلسات هیات امنا توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك منشي اداره مي شوند.
ماده ۱۴
ب) هيات مديره
کانون داراي هيات مديره اي مركب از ۳ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل خواهد بود.
تبصره ۱ : جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ : شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره ۳ : انتخاب مجدد هيات مديره بلامانع است.
ماده ۱۵
در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده ۱۶
هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.
ماده ۱۷
اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختيارات آنها را هيات امناء مشخص مي نمايد.
ماده ۱۸
هيات مديره براي مدت ۳سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداكثر ۳ ماه قبل از پايان تصدي خود ، از هیات امناعادي هيات امناء بمنظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد.
ماده ۱۹
هيات مديره نماينده قانوني کانون بوده و وظايف و اختيارات آن در چار چوب اساسنامه بشرح ذيل است :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات هيات امناء افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم و تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل به غير
بطور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض باستثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب هيات امناء است به نام کانون انجام دهد.
تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امناء است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف کانون دارا مي باشد.
تبصره ۲ : هيات مديره مي تواند از بين خود يا خارج يك نفر را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد.
مدير عامل بالاترين مقام اجرائي کانون است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيات مديره به وي تفويض مي گردد نماينده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء دارد و عزل وي از اختيارات هيات مديره است.
تبصره ۳ : اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود. ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد.
تبصره ۴ : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و مهر کانون معتبر خواهد بود.
ج) مدير عامل :
ماده ۲۰
مدير عامل مجري مصوبات هیات امنا و هيئت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل است :
۱- نمايندگي قانوني کانون در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي
۲- استخدام و عزل و نصب كاركنان کانون در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هيئت مديره
۳- نگه داري دارائي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر کانون
۴- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيات مديره به وي تفويض شده باشد.
۵- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي کانون به هيئت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.
۶- تهيه پيش نويس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيئت مديره و ارسال به هیات امنا
۷- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيئت مديره
۸- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر
۹- درخواست برگزاري جلسه فوق العاده هیات امنا
۱۰- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق آئين نامه هاي مصوب و قانون تجارت به مدير عامل محول شده یا بشود.
ماده ۲۱
حقوق و مزاياي مدير عامل به وسيله هيئت مديره تعيين ميشود.
در صورتي كه مدير عامل از اعضاي هيئت مديره نباشد بدون داشتن حق راي ميتواند در جلسات هيئت مديره شركت نمايد.
ماده ۲۲
مدت ماموريت مدير عامل از مدت ماموريت هيئت مديره تجاوز نخواهد كرد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلا مانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظائف محوله را انجام دهد
د ) بازرسان
ماده ۲۳
هیات امنايك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهند نمود.
ماده ۲۴
وظايف بازرس بشرح زير است.
۱- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي هیات امنا
۲- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عمل كرد براي اطلاع هیات امنا
۳- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره اعم از مفاد اساسنامه به هيئت امناء
۴- اظهار نظر كتبي در باره صحت صورت دارائي ، عمل كرد و مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار هیات امناگزاشته اند
۵- ساير وظايفي كه قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است
تبصره : بازرس ميتواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد ولی اجازه مداخله در امور کانون را ندارد.
ماده ۲۵
بازرس ميتواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات کانون انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده هیات امنارا بنمايد
ماده ۲۹
در صورت فوت يا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود
ماده ۲۶
هيئت مديره مدير عامل و بازرسان تازماني كه جانشين آنها از سوي هیات امناتعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود
فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه
ماده ۲۷
بودجه کانون از طريق اهدا وجوه موسسه فرهنگی دانش قلهک ،جلب و جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، و ساير فعاليتهاي قانوني و مجاز تامين ميشود.
ماده ۲۸
درآمد و هزينه هاي کانون در دفاتر مالی ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد
تبصره ۱ : کانون مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد. عملکرد باید به گونه باشد که بطور متوسط همه ساله حداقل ۸۰ درصد درامدهای حاصل شده به مصرف اهداف و وظایف برسد.
تبصره ۲ : سال مالي کانون منطبق با سال مالی موسسه فرهنگی دانش قلهک است.
ماده ۲۹
كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در موسسه فرهنگ دانش قلهک نگهداری می شود.
ترتيب امضا مكاتبات رسمي را هيئت مديره تعيين مي نمايد
تبصره : مصوبات و صورت جلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد
ماده ۳۰

کانون داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد.

ماده ۳۱
انحلال کانون با ارای حداقل دو سوم اعضای هیات امنا میسر خواهد بود . هیات امنا حداقل سه نفر را به عنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) ، دارايي کانون را با تصويب هیات امنا به یک یا چند موسسه خیریه غیر دولتی منتقل نماید. اعضای هیات امنا و هیات مدیره هیج حق فردی نسبت به دارایی احراز شده نخواهند داشت. این ماده غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۳۲

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.