تصاویر همدلی !

بنی آدم اعضای یک پیکرند !

نظر بدهيد