دست های خالی

این يكي از پوسترهاي یونسیف مربوط به سال ٢٠١٢ مي باشد ،پيام جالبي دارد :
هربار غذا میخورید با دیدن چنگالتون یاد دستهای خالی بیفتید.

 

IMG_3785

نظر بدهيد